ورود کاربران
مزاياي تبليغات از طريق SMS

- تبليغات مستقيم و بدون واسطه صورت مي گيرد.
- شما از اينکه تبليغات به طور حتم به دست مشتري مي رسد اطمينان خاطر داريد.
- به دليل کوتاه بودن پيام ها از خواندن تبليغ توسط ديگران اطمينان خواهيد داشت.
- تبليغات از اين طريق نياز به طراحي پيچيده ندارد.
- از اين طريق تبليغات را مي توان در آن واحد به افراد زيادي در فاصله زماني کوتاهي فرستاد.
- با استفاده از سيستم مديريتي که در اختيارتان قرار مي گيرد، مي توانيد از آمار تبليغاتي منتشره بدقت مطلع گرديد.
- نسبت هزينه تبليغات را با توجه به اينکه واقعا تبليغ به دست چه افرادي رسيده است مي پردازيد.

SMS شخصي جهت معرفي شرکتها، افراد و سازمانها
کليه مشتريان مي توانند با استفاده از اين پنل به امکانات زير دست يابند:
1- ارسال SMS تکي
2- ارسال SMS گروهي
3- تعريف کاربر جديد و بصورت نامحدودد
4- تعريف گروه هاي کاربري متفاوت به همراه تعداد کاربر نامحدودSMS
در هر ساعت از شبانه روز
6- قابليت ارسال SMS با تعداد بالاي 10.000 عدد بصورت يکجا و با سرعت بيش از 2000 عدد در ثانيه!
7- امکان دريافت SMS
8- امکان دسترسي به وضعيت SMSهاي ارسال شده در بازه دلخواه
9- امکان مشاهده و دسترسي به آرشيو SMSهاي ارسالي
10- امکان مشاهده و دسترسي به آرشيو SMSهاي دريافتي
11- امکان جستجو در SMSهاي ارسال شده و يا دريافتي
12- عدم محدوديت در تعداد SMS مورد نياز جهت دريافت و ارسال
13- عقد قرارداد رسمي و واگذاري مالکيت 100% خط در طول مدت يکسال
14- امکان استفاده از سرويسهاي اضافي مانند نظرسنجي، مسابقه و ...